Reklamácie

Účel spracúvania osobných údajov

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom vybavenia reklamácie tovaru alebo služieb.

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník;
 • zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo sprostredkovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 1. Zoznam osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú v nasledovnom rozsahu:

 • odstúpenie od zmluvy
  • identifikačné údaje kupujúceho: meno a priezvisko, ulica a číslo, mesto, PSČ, telefón, email;
  • identifikačné údaje predávajúceho: obchodné meno, ulica a číslo, mesto, PSČ, telefón, email, IČO, DIČ;
  • IBAN kupujúceho;
  • podpis kupujúceho;
  • meno zamestnanca, ktorý vybavoval a kontroloval reklamáciu.
 • reklamáciou tovaru (vada na tovare), bezplatnou výmenou tovar, nahlásením nekompletnej zásielky/iného tovaru
  • meno (nepovinný údaj),
  • email,
  • číslo objednávky/faktúry;
  • IBAN (nepovinný údaj).
 1. Dotknuté osoby:

Zákazníci, osoby zodpovedné za vybavenie reklamácie tovaru alebo služieb u prevádzkovateľa.

 1. Lehoty uloženia osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu (3 roky). Niektoré osobné údaje musí prevádzkovateľ uchovávať najviac po dobu 10 rokov, za účelom archivácie na daňové účely v zmysle platnej legislatívy.

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 1. Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 1. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 1. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 1. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

Nevykonáva sa.

 1. Iné oprávnené subjekty:
Iný oprávnený subjekt Právny základ Rozsah osobných údajov postupovaný tretej strane
Orgány verejnej moci Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania; Osobné údaje v rozsahu vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov)
 1. Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.