Objednávka tovaru/služieb (e-shop)

Účel spracúvania osobných údajov

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú za účelom objednávky tovaru alebo služieb, resp. za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi prevádzkovateľom a zákazníkom, s čím súvisí aj následné uskutočnenie platby, dodanie tovaru alebo služby, vybavenie prípadnej reklamácie a obdobné procesy.

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú na účely plnenia zmluvy na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Pri spracúvaní osobných údajov, ktoré sa uskutočňuje za účelom uzavretia kúpnej zmluvy a s tým súvisiacich procesov (akými sú uskutočnenie platby , dodanie tovaru alebo služby, vybavenie prípadnej reklamácie a pod.) prevádzkovateľovi e-shopu vyplývajú povinnosti z nasledovných právnych predpisov:

 • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
 • zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty,
 • zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve,
 • zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 1. Zoznam osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú v nasledovnom rozsahu:

 • Meno a priezvisko,
 • Kontaktné údaje: e-mail a telefónne číslo
 • fakturačná adresa,
 • doručovacia adresa (v prípade, ak je iná ako fakturačná),
 • spôsob platby,
 • spôsob doručenia tovaru (kuriér/osobný odber).
 1. Dotknuté osoby:

Dotknutými osobami sú zákazníci prevádzkovateľa.

 1. Lehoty uloženia osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na naplnenie účelu, najviac však po dobu 3 rokov od poslednej aktivity na účte (okrem údajov nutných k archivácii na daňové účely, kde je lehota uchovávania 10 rokov vyplývajúca zo zákonných povinností).

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 1. Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 1. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 1. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 1. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie:

Nevykonáva sa.

 1. Iný oprávnený subjekt:
Iný oprávnený subjekt Právny základ Rozsah osobných údajov postupovaný tretej strane
Orgány verejnej moci Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania. Osobné údaje v rozsahu vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov)
 1. Príjemca osobných údajov:
Príjemca osobných údajov Právny základ
DPD

Direct Parcel Distribution SK s.r.o.

Pri letisku 5, Bratislava

IČO: 35834498

na základe Zasielateľskej zmluvy
 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne prostredníctvom zodpovednej osoby (osoby určenej prevádzkovateľom).