Dotazník spokojnosti

Účel spracúvania osobných údajov

 1. Účel spracúvania osobných údajov:

Prevádzkovateľ zisťuje spokojnosť s nákupom prostredníctvom emailových dotazníkov, ktoré zasiela svojim klientom po uskutočnenom nákupe. Možnosť odmietnuť zasielanie emailových dotazníkov môžete využiť pri realizácii objednávky, prípadne kedykoľvek potom pri zasielaní emailových dotazníkov (pomocou odkazu v emaile).

 1. Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 1. Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov sa vykonáva na základe zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách.

 1. Zoznam osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu: emailová adresa a informácie o zakúpenom tovare.

 1. Dotknuté osoby:

Dotknutými osobami sú klienti prevádzkovateľa

 1. Lehoty uloženia osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú po dobu 3 rokov.

 1. Oprávnený záujem prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľ spracúvanie osobných údajov na účely zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi vykonáva na základe svojho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v zisťovaní spokojnosti zákazníkov s nákupom u prevádzkovateľa.

 1. Postup osobných údajov do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 1. Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia:

Organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 1. Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 1. Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

 1. Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

 1. Iné oprávnené subjekty:
Iný oprávnený subjekt Právny základ Rozsah osobných údajov postupovaný tretej strane
Orgány verejnej moci Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania; Osobné údaje v rozsahu vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov)

 

 1. Práva dotknutých osôb:

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, má právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním emailu na adresu prevádzkovateľa, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa. Vybavovanie práv dotknutých osôb sa zabezpečuje individuálne prostredníctvom zodpovednej osoby (osoby určenej prevádzkovateľom).